Таны мэдлэгт

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэ шилжүүлэлтийн талаархи татварын төлөгчдөд үзүүлэх заавар

2020 оны сүүлээр ЭЗХАХБ цар тахалаас шалтгаалсан үнэ шилжүүлэлтийн нөлөөллийн талаархи удирдамжийг гаргасан. Энэ удирдамж зөвлөгөө нь боломжит цаг үед гарсан бөгөөд татвар төлөгчдөд цар…
Бизкон
02/04/2021
Таны мэдлэгт

Дотоод аудит гэж юу вэ?

Дотоод аудит гэж юу вэ? Дотоод аудит нь компанийн дотоод хяналт, түүний дотор хамтын удирдлагын засаглал, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл явцыг үнэлдэг. Дотоод аудит нь…
Бизкон
29/03/2021