Таны мэдлэгт

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэ шилжүүлэлтийн талаархи татварын төлөгчдөд үзүүлэх заавар

2020 оны сүүлээр ЭЗХАХБ цар тахалаас шалтгаалсан үнэ шилжүүлэлтийн нөлөөллийн талаархи удирдамжийг гаргасан. Энэ удирдамж зөвлөгөө нь боломжит цаг үед гарсан бөгөөд татвар төлөгчдөд цар…
Бизкон
02/04/2021
Таны мэдлэгт

Дотоод аудит гэж юу вэ?

Дотоод аудит гэж юу вэ? Дотоод аудит нь компанийн дотоод хяналт, түүний дотор хамтын удирдлагын засаглал, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл явцыг үнэлдэг. Дотоод аудит нь…
Бизкон
29/03/2021
Таны мэдлэгт

Хөрөнгө оруулалтын дансны аудит, хөрөнгө оруулалтын дансанд илэрч болох зөрчлүүд

Өөрт байгаа сул чөлөөтэй хөрөнгийг ашиг олох зорилгоор бусдад эзэмшүүлэхийг хөрөнгө оруулалт гэнэ.             Хөрөнгө оруулалтын ангилал: Өмчийн үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт Өрийн үнэт цаасаарх…
Бизкон
07/03/2021
Таны мэдлэгт

Бараа материалын аудит, аудитаар илэрч болох зөрчлүүд

Бараа материал нь байгууллагын эргэлтийн хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд ямар үйл ажиллагаа явуулж байна вэ? гэдгээс хамаарч дараах байдлаар ангилагддаг. А. Худалдааныбайгууллага: Бараа,хангамжийн материал…
Бизкон
28/02/2021