Тасралтгүй сурч хөгжих нь амжилтын үндэс юм.

Монгол улсын мэргэшсэн зэргийн эрх олгох сургалт зохион байгуулдаг Бизкон боловсролын төв нь танд дараах мэргэшүүлэх сургалтуудаа санал болгож байна.

CPB Mongolia – 6 сар

Монгол улсын мэргэшсэн мэргэжлийн нягтлан бодогч эрх  олгох сургалт, шалгалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CAT Mongolia – 1 жил

Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн эрх олгох сургалт, шалгалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CIA Mongolia

Монгол улсын мэргэшсэн дотоод аудитор эрх олгох сургалт,       
шалгалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CICA Mongolia

Монгол улсын мэргэшсэн дотоод хяналтын аудитор эрх олгох сургалт, шалгалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CMA Mongolia

Монгол улсын удирдлагын мэргэшсэн нягтлан бодогч эрх олгох сургалт, шалгалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CGA Mongolia

Монгол улсын мэргэшсэн ерөнхий нягтлан бодогч эрх олгох сургалт, шалгалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CCFO Mongolia

Монгол улсын мэргэшсэн санхүүгийн захирал эрх олгох сургалт, шалгалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CCEO Mongolia

Захирал удирдлагуудыг мэргэшүүлэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх